สารบัญบทความ (เรียงตามหมายเลขบทความ)

หมายเลขบทความ

ชื่อบทความ

ENETT49-001

ก๊าซอะโรเมติกจากการสลายตัวด้วยความร้อนของน้ำยางดำ

ENETT49-003

การเปรียบเทียบความคุ้มค่าเชิงพลังงานของวัตถุดิบอุตสาหกรรมเอทานอล

ENETT49-004

การเปรียบเทียบค่าแผ่รังสีกลางคืนของโลหะสีดำกับสีเทา

ENETT49-005

การเปรียบเทียบระบบปรับอากาศภายในอาคารเรียน สำหรับการอนุรักษ์พลังงาน

ENETT49-006

การเปรียบเทียบอัตราการถ่ายเทความร้อนที่ผ่านผนังระหว่างอิฐ Block ธรรมดาและอิฐ Cool Block

ENETT49-007

การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนโดยใช้สลักทรงกระบอกขนาดเล็กในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น

ENETT49-009

การใช้ประโยชน์ชานอ้อยจากโรงงานน้ำตาลเพื่อผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง

ENETT49-011

กฎอย่างง่ายและแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อหาระดับแสงธรรมชาติจากหน้าต่าง

ENETT49-012

การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมรังสีอินฟราเรด

ENETT49-013

สมรรถนะของเครื่องยนต์เมื่อใช้ไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดยางพารา

ENETT49-016

การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคของระบบไฟแสงสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์

ENETT49-018

การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคของหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับการผลิตไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อเข้าระบบจำหน่าย

ENETT49-020

การประยุกต์ใช้พลังงานสูญเสียจากปั๊มความร้อนเพื่อออบแห้งเมล็ดข้าวโพด
โดยใช้ฟลูอิดไดซ์เบด

ENETT49-024

การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ENETT49-025

การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งสำหรับใช้ที่อุณหภูมิปานกลาง

ENETT49-026

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

ENETT49-027

การระเหยแห้งน้ำยางดำโดยการใช้พลังงานไมโครเวฟ

ENETT49-028

การลดพลังงานอบแห้งปลาหมึกฝอยในสะเป๊าเต็ดเบดโดยการควบคุมความเร็วอากาศทางเข้าด้วยลิ้นปีกผีเสื้อ

ENETT49-029

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและอัตราส่วนระหว่างพลังความร้อนต่อกำลังไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแกลบ

ENETT49-030

การวิเคราะห์พลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับประเทศไทย: 2524-2544

ENETT49-031

การวิเคราะห์หาต้นทุนทางด้านพลังงานและประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำที่ใช้ถ่านหินบิทูมินัสเป็นเชื้อเพลิง

ENETT49-032

การศึกษาเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์จากรางพาราโบลิกร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวล

ENETT49-034

การศึกษาการใช้งานของวัสดุกันรั่วในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง

ENETT49-035

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกโดยใช้ความร้อนจากเตาหุงต้ม

ENETT49-037

การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าชุมชนด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวมวล

ENETT49-038

การศึกษาความชื้นสมดุลของแกนสับปะรดแช่อิ่ม

ENETT49-039

การศึกษาปรากฏการณ์การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงปาล์มดิบดีเซล
ในเครื่องยนต์ดีเซลชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้า

ENETT49-040

การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิต่อประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ภายใต้สภาวะการทดสอบแบบกลางแจ้ง

ENETT49-041

การศึกษาสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์การเกษตรสำหรับกลุ่มผู้ใช้ครัวเรือน

ENETT49-042

การศึกษาสมรรถนะของหลังคาทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ฟังก์ชันการใช้ประโยชน์

ENETT49-043

การสาธิตการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว: กรณีศึกษาระบบแบบอิสระ แบบผสมผสาน และแบบเชื่อมต่อเข้าระบบจำหน่าย

ENETT49-044

การสาธิตการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว: กรณีศึกษาหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงษ์ ที่ มว. 4 (แม่เรวา) จังหวัดนครสวรรค์

ENETT49-045

การอบแห้งเนื้อไก่ปรุงรสด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งร่วมกับปั๊มความร้อน

ENETT49-046

การอบแห้งเนื้อหมูปรุงรสด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งร่วมกับปั๊มความร้อน

ENETT49-047

การอบแห้งลำไยด้วยปั๊มความร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล

ENETT49-048

การออกแบบและพัฒนาเครื่องอุ่นน้ำมัน  แบบ Helix tube

ENETT49-050

เครื่องกลั่นน้ำแสงอาทิตย์แบบพีระมิด

ENETT49-051

การพัฒนาเครื่องมือวัด IV CURVE สำหรับทดสอบเซลแสงอาทิตย์

ENETT49-052

ความสัมพันธ์ของอัตราการไหลของน้ำในแผงตัวรับรังสีดวงอาทิตย์ต่อค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำความเย็นสูงสุดของเครื่องทำความเย็นในระบบปรับอากาศแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ENETT49-053

เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการรักษาคุณภาพข้าวเปลือกที่อบแห้งโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน

ENETT49-055

เทคโนโลยีการวัดและระบบควบคุมในกระบวนการอบแห้ง

ENETT49-057

เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการ

ENETT49-058

แบบจำลองการไหลของก๊าซภายในมานิโฟลด์สำหรับหอเซลล์เชื้อเพลิงแบบอกไซด์ของแข็ง

ENETT49-059

แบบจำลองทางจลนศาสตร์การอบแห้งข้าวสุกด้วยลมร้อนจากพลังงานความร้อนห้องใต้หลังคา

ENETT49-060

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดกระตุ้นตัวเอง ประสิทธิภาพสูง

ENETT49-061

ประดิษฐกรรมจากเซลล์เดี่ยวสู่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กชนิดฟิล์มบาง CIGS

ENETT49-062

ผลกระทบของขนาดท่อทำน้ำแข็งต่อความหนา ปริมาณการผลิตและความเข้มของพลังงานในกระบวนการผลิตน้ำแข็งหลอด

ENETT49-063

ผลของตัวแปรต่อประสิทธิภาพของระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ENETT49-064

การศึกษาระบบวงจรสวิตช์ประหยัดพลังงานต้นทุนต่ำด้วยวิธีหรี่แสงแบบอัตโนมัติสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

ENETT49-065

ศักยภาพของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

ENETT49-066

ศักยภาพของเครื่องยนต์ STIRLING ผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

ENETT49-067

สถานีประจุแบตเตอรี่รถไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับรถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ENETT49-068

สมบัติทางกายภาพของแท่งเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ปาล์มน้ำมัน

ENETT49-069

สมรรถนะของเครื่องยนต์เล็กแบบฉีดตรงที่ใช้น้ำมันเมล็ดยางพาราดิบ

ENETT49-070

อิทธิพลของเวลาและอุณหภูมิของการแช่ที่มีต่อการผลิตข้าวนึ่งโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่ใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

ENETT49-071

อิทธิพลของการพ่นไอน้ำก่อนที่มีต่อการผลิตข้าวนึ่งโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่ใช้อากาศร้อน

ENETT49-073

อุปกรณ์ติดตามดวงอาทิตย์สำหรับวัดพลังงานแสงอาทิตย์

ENETT49-074

อุปสรรคและแนวทางในการส่งเสริมการใช้เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

ENETT49-077

Performance Evaluation of Solar Home Systems in Hot Climate Condition: mc-Si PWM versus a-Si MPPT Charge Controller System

ENETT49-079

Rapid Drying of Ceramic and Efficient Food Processing with a Continuous Microwave Belt Furnace

ENETT49-080

Solar Cooling Economic and Behavioral Analysis Tool

ENETT49-081

Solar Flux Distribution on a Cylindrical Receiver Surface of a Central Receiver System

ENETT49-083

THE FUNDAMENTAL STUDY ON THE CHARACTERISTICS OF PALM DIESEL SPRAY COMBUSTION

ENETT49-084

THE STUDY ON THE SPRAY COMBUSTION CHARACTERISTICS OF 10% CRUDE PALM OIL BLENDED WITH DIESEL

ENETT49-085

การทดสอบศักยภาพการกักเก็บพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในหินถม

ENETT49-091

การจำลองการไหลผ่านกังหันลมแกนนอนด้วย CFD

ENETT49-092

การจำลองระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อการไฟฟ้าโดยอาศัยแบบจำลองคณิตศาสตร์ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ถูกต้อง

ENETT49-093

การใช้แนวทางอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาของโรงงานทอผ้า

ENETT49-094

การใช้ปริมาณพลังงานเฉลี่ยรวมจากการทำความเย็นที่แปรเปลี่ยนสำหรับการพิจารณาเลือกใช้เครื่องทำน้ำเย็นที่เหมาะสมในระบบปรับอากาศ

ENETT49-097

เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ENETT49-098

การแปรสภาพท้องฟ้าเป็นระดับแรงดันมาตรฐานโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

ENETT49-099

การปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ENETT49-100

การเผาไหม้เชื้อเพลิงแกลบร่วมกับถ่านหินบิทูมินัสในเตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้สั้น

ENETT49-101

การเผาไหม้เชื้อเพลิงผสมระหว่างแกลบกับถ่านหินบิทูมินัสในเตาเผาไหม้วอร์เทคฟลูอิไดซ์เบด

ENETT49-103

การผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากถ่านไม้ยางพาราด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชันโดยใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน

ENETT49-104

การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อกลมโดยการสอดใส่แผ่นบิด

ENETT49-105

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคนิคการติดตามจุดที่ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นฐานของแรงดัน

ENETT49-106

การเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันในประเทศไทยด้วยวิธีขับด้วยน้ำโดยใช้
การจำลองคอมพิวเตอร์

ENETT49-109

Vaporization of LPG by ambient air

ENETT49-111

การลดความชื้นสะสมเพื่อการประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ

ENETT49-112

การศึกษาการกระจายอุณหภูมิเบื้องต้นในสระแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก

ENETT49-113

การศึกษาการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างสำหรับบ้านประหยัดพลังงาน

ENETT49-114

การศึกษาความเป็นไปได้ของการทำความเย็นแบบฝ้าเพดานทำความเย็น
เทอร์โมอิเล็กตริก

ENETT49-115

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไบโอดีเซลจากพืชน้ำมันในประเทศไทย

ENETT49-118

การสร้างแบบจำลองค่าแคลเซียมออกไซด์ของชั้นลิกไนต์ที่เหมืองแม่เมาะ

ENETT49-121

คุณลักษณะของน้ำมันชีวภาพจากการสลายมวลชีวภาพด้วยกระบวนการไพโรไลซิส

ENETT49-122

แนวคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ำพลังแดด

ENETT49-123

เครื่องประจุแบตเตอรี่: การศึกษาการใช้พลังงานจากการแผ่รังสีของเครื่องรับโทรทัศน์สี

ENETT49-124

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบปรับมุมตามดวงอาทิตย์

ENETT49-125

ชุดขับเคลื่อนปั๊มน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ENETT49-127

แบบจำลองการระบายอากาศผ่านหมู่บ้านจัดสรร ในประเทศไทย

ENETT49-128

ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของบ้านโครงสร้างเหล็กและบ้านโครงสร้างไม้ที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย

ENETT49-129

ผลกระทบของการผลิตกำลังไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่อความมั่นคงในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า

ENETT49-132

อิทธิพลของลักษณะวัฏจักรการขับขี่ของกรุงเทพมหานครที่มีต่อการปลดปล่อยมลพิษและการใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์แก๊สโซลีน

ENETT49-133

เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบข้าวหล่นอิสระ: รวดเร็วและประหยัดพลังงาน

ENETT49-134

การใช้รังสีอาทิตย์กับการคืนสภาพของสารดูดความชื้นแข็ง ในการลดความชื้นและการแผ่รังสีความเย็น

ENETT49-135

การผลิตน้ำมันดีเซลชีวภาพจากไขปาล์มสเตียรีนสีขาว

ENETT49-137

สมบัติทางกายภาพและสมรรถนะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ได้จากชีวมวลผสม 2 คู่

ENETT49-138

การศึกษาผลการเติมออกซิเจนบริสุทธิ์ในไอดีของเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนขนาดเล็ก

ENETT49-139

Rescaling the Energy Label No.5: 2006 version in Thailand

ENETT49-140

Water Vapor’s Roles in Global Warming

ENETT49-143

ผลของการเพิ่มพื้นที่รับรังสีความร้อนแบบท่อความร้อนร่วมกับตัวรับรังสีแผ่นราบ ด้วยการต่อแบบอนุกรม และแบบขนานที่มีผลต่อการดึงความร้อนไปใช้งาน

ENETT49-144

ทางเลือกในการบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบใช้พลังงานต่ำ

ENETT49-145

Revised Building Energy Code of Thailand: Potential Energy and Power Demand Savings

ENETT49-146

การจำลองการไหลผ่านกังหันลมแกนตั้งแบบ 3 ใบกังหัน

ENETT49-147

การประเมินทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ เพื่อนำก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กมาใช้กับเครื่องยนต์เพื่อการผลิตไฟฟ้า

ENETT49-148

การประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศโดยวิธีระบายความร้อนด้วยน้ำ

ENETT49-149

Application of Microwave Energy for Synthesis and Sintering of Al2O3-TiC

ENETT49-150

แบบจำลองของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งแบบเกิดรีฟอร์มมิ่งภายในโดยใช้เมทานอลเป็นเชื้อเพลิง

ENETT49-151

Efficiency Enhancement of Solar Water Heater