พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีพลังงานที่เพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ พลังงานที่ใช้จะต้องมีคุณภาพรวมทั้งราคาที่เหมาะสม และสิ่งสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในขั้นตอนสุดท้าย คือ กระบวนการผลิตต่าง ๆ ต้องใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคม และภาคที่อยู่อาศัยเป็นอีกส่วนที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีหลาย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และออกมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การฝึกอบรม การให้คำแนะนำ เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ เป็นต้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกส่วนอย่างเพียงพอ

ทิศทาง นโยบาย การวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและ ลดอัตราการใช้พลังงานของประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทย ได้มีการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนา ทางด้านพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง หลายมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรทางด้านพลังงาน จึงได้ผลิตบัณฑิตและนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทางด้านพลังงานออกมาป้อนให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งที่ผ่านบัณฑิต และนักวิจัยเหล่านั้นยังขาดเวทีและ การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ทางด้านพลังงาน เช่น การประชุมเชิงวิชาการทางด้านพลังงานโดยตรง เพื่อใช้เป็นเวทีนำเสนอผลงาน และเป็นเวทีตรวจสอบงานวิจัยซึ่งกันและกัน เป็นต้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้ร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัย ซึ่งผลิตบัณฑิตทางด้านพลังงาน และหน่วยที่ทำงานวิจัยด้านพลังงาน เพื่อจัดการประชุมเชิงวิชาการ เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (Conference on Energy Technology Network of Thailand; E-NETT) โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ และหน่วยงานวิจัยทางด้านพลังงานในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการวิจัยที่เป็นรูปธรรม ไม่ซ้ำซ้อน และมีประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยรวม ซึ่งงานประชุม E-NETT จะจัดขึ้นทุก ๆ ปี โดยมีสมาชิกเครือข่ายหมุนเวียนกันเป็นผู้จัด
 
   
 
1. สร้างเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยทางด้านพลังงานและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านพลังงานในประเทศไทย
2. สร้างเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านพลังงานและงานวิจัยที่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการกำหนดทิศทาง นโยบาย การวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานของประเทศไทย
 
   
 
1. เวทีเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัยทางด้านพลังงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการ และการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานของประเทศ
2. ผู้เข้าประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สำหรับนักวิจัยจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้
3. ฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านพลังงาน เพื่อเผยแพร?ความรู้ งานวิจัย สู่สาธารณชน ในเอกสารทั้งในระดับประเทศ และต?างประเทศ (เฉพาะบทคัดย่อ) ซึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถสืบค้น และโหลดข้อมูลงานวิจัยที่ทางด้านพลังงานในสาขาต่าง ๆ ได้จากเวปไซด์ของเครือข่าย เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการวิจัย และพัฒนาต่อไป
 
   
 
1. Renewable Energy (RE) พลังงานทดแทน
  a Biomass
b Hydro
c Photovoltaic
d Solar Distillation and Desalination
e Water Pumping by Renewable Energy
f Wind Technology
2. Energy Conservations การอนุรักษ์พลังงาน
  a. Building Energy Analysis
b. Building Materials and Components
c. Building-integrated PV systems
d. Building-integrated Solar Thermal
e. Daylighting
f. Energy Managements System
g. Energy Conservations for industries
h. Energy Conservations for Transportations
i. Natural Ventilation
j. Passive and Low Energy Architecture
k. Passive Cooling
l. Systems Including Ground Coupling
m. Thermal Comfort and Performance
n. Other Energy Conservations
3. Applied Energy (AE) พลังงานกับการประยุกต์ใช้
  a. Solar Cooking
b. Solar Cooling and Dehumidification
c. Solar Drying
d. Solar Hot Water and Thermal
e. Solar Industrial Process Heat
f. Solar Ponds
g. Solar Thermal Electricity
h. Thermal Storage
i. Electrical Storage
j. Other Solar Thermal Systems and Applications
4. Energy Policy (EP) นโยบายพลังงาน
  a. Environmental Impacts of Energy Systems
b. Global Climate Change
c. National and Regional Policies and Programs
d. Other Energy Policy
 
 

 

 

 
Untitled Document
Copyright @2004, หน่วยประสานงานเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-44224-221  โทรสาร 0-44224-220 Email : chodchoy@sut.ac.th