เสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ทิศทาง นโยบาย การวิจัยทางด้านพลังงาน ของประเทศไทย เพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน”  
  จัดขึ้นวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2549  
  กำหนดการ  
  กิจกรรมระหว่างการประชุม  
  กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน  
  โปรแกรมประชุม 27-29 ก.ค. ณ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
   
     
 
 
 
  
พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีพลังงานที่เพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ พลังงานที่ใช้จะต้องมีคุณภาพ รวมทั้งราคาที่เหมาะสม และสิ่งที่สำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในขั้นตอนสุดท้าย ... อ่านต่อ >
 
 
   
  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่าน และพบกันใหม่ในการประเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  บทความจากการประชุมครั้งที่ 1  
 
  เสวนาเชิงวิชาการ  
 
ในการสัมมนาจะมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญระดับชาติในด้านนโยบายพลังงาน ด้านมาตรการพลังงาน ด้านการให้ทุนวิจัย และด้านวิชาการ ซึ่งจะได้แจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป
 
 

 

 
 
 
 
     

   

Untitled Document
Copyright @2004, หน่วยประสานงานเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-44224-221  โทรสาร 0-44224-220 Email : chodchoy@sut.ac.th